توضیحات

برند:ولوپرو

سایز:٢٧,۵

کدفروش:٢٧۵٠٢٣۶

مدل تنه:VP٢٠٠٠-D

تنه:آلومینیوم

سیستم دنده:شیمانو ٢١ سرعته

شانژمان:شیمانو ترنی

خودرو:شیمانو

طبق عوض کن:شیمانو ترنی

دسته دنده:شیمانو EF۵٠٠

تایر:CHAO-YANG

ترمز بندی:دیسک مکانیکی

طوقه:آلومینیوم دوجداره

دوشاخ:آلومینیوم قفل شو

میل تنه:بلبرینگ

کرپی:آلومینیوم Zoom

فرمان:آلومینیوم Zoom

لوله زین:آلومینیوم Zoom

رکاب:آلومینیوم